PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI NAGRADNIH IGER NA FACEBOOK in/ali INSTAGRAM profilu »Pizzeria Lili« (v nadaljevanju "pravila nagradne igre")

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI NAGRADNIH IGER NA FACEBOOK in/ali INSTAGRAM profilu »Pizzeria Lili« (v nadaljevanju “pravila nagradne igre”)

1. OSNOVNI PODATKI O NAGRADNIH IGRAH

1.1 Organizator nagradnih iger je podjetje ASJ, do.o., Mariborska cesta 102, 2312 Orehova Vas, ID za DDV SI51127067, pod katero spada Pizzeria Lili (v nadaljevanju organizator).

1.2 Nagradne igre niso v nobeni povezavi z družabnim omrežjem Facebookom/Instagram (v nadaljevanju Facebook/IG) in niso v nobenem primeru sponzorirane, podprte ali organizirane s strani omrežja Facebook/IG. Prejemnik podatkov, ki jih daje na razpolago udeleženec, ni Facebook/IG, ampak podjetje ASJ, do.o kot upravljalec »Pizzeria Lili« Facebook/IG strani. Za vsebino nagradnih iger je izključno odgovoren organizator in ne Facebook/IG. Facebook/IG ne prevzame nobene odgovornosti v povezavi z nagradno igro.

1.3 Nagradna igra bo potekala v času od 04.12.2022 in do vključno 07.12. 2022. Pogoji nagradnih iger in dodatne informacije o nagradnih igrah so objavljeni na spletni strani www.http://pizzeria-lili.si/

2. UDELEŽENCI NAGRADNIH IGER

 2.1 Za sodelovanje v nagradni igri veljajo le omejitve, določene v teh pravilih nagradne igre.

2.2 V nagradnih igrah lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let, ki izpolnjujejo v teh pogojih navedene pogoje sodelovanja. Mlajši od 18 let lahko v nagradnih igrah sodelujejo ob soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov. V nagradnih igrah ni dovoljeno sodelovati pravnim osebam, delavcem podjetja ASJ, d.o.o., kot tudi ne njihovim zakoncem, zunajzakonskim partnerjem in otrokom.

2.3 Pogoj za sodelovanje v nagradnih igrah je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo z vsemi pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradnih igrah udeleženec pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro. Nakup pri podjetju ASJ d.o.o. ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

3. NAVODILA NAGRADNIH IGER

 3.1 Udeleženec sodeluje v nagradni igri tako, da všečka objavo in stran ter po želji navede in označi svoje Facebook/IG prijatelje in navede, kdo bi bil nagrade vesel. Udeleženec lahko objavo tudi deli na svoj Facebook/IG profil. Udeleženec lahko sodeluje večkrat, pri čemer lahko nagrado dobi zgolj enkrat. V kolikor je udeleženec mladoletna oseba, mora za sodelovanje v nagradni igri pridobiti dovoljenje starša ali zakonitega skrbnika. Mladoletna oseba lahko nagrado v primeru, da je izžrebana, prevzame le s privolitvijo starša ali zakonitega skrbnika (kot navedeno v točki 2.2). Žrebanje bo izvedeno 05.09.2022 s pomočjo aplikacije.

4. NAGRAJENCI NAGRADNIH IGER

4.1 Podjetje ASJ d.o.o. bo v okviru nagradne igre podelilo nagrado, ki obsega: 2x maxi pizza po izbiri v Pizzeri Lili v Radizelu ali na Ptuju. Ena nagrada se bo podelila na Facebook profilu in ena na Instagram profilu Pizzerie Lili. Dobitnik nagrade bo o rezultatih žreba obveščen na Facebook/IG strani Pizzeria Lili pod objavo v kateri je bila objavljena nagradna igra in sicer v obliki komentarja ter nato preko zasebnega sporočila na Facebook-u/IG.

4.2. S sodelovanjem v nagradnih igrah se udeleženci strinjajo z objavo imena in priimka v okviru nagrajencev nagradne igre. Podjetje ASJ d.o.o. bo nagrajenca o prejeti nagradi obvestilo najpozneje v roku 5 (petih) delovnih dni po izvedenem žrebanju in sicer z objavo na https://www.facebook.com/pizzerialili, s pozivom, da se oglasi z zasebnim Facebook/IG sporočilom in mu poslal nadaljnja navodila za prevzem nagrade.

4.3 V primeru, da se nagrajenec v roku 10 (desetih) delovnih dni od obvestila o prejemu nagrade na Facebook/IG strani Pizzeria Lili in spletni strani podjetja ne bo odzval, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade.

 4.4 Po prejemu popolnih podatkov, bo nagrajenec/ka nagrado dobil po pošti, v roku, dogovorjenem z organizatorjem nagradne igre.

 5. NAGRADA NAGRADNE IGRE

5.1 Nagrado podeljujemo iz nagradnega sklada, ki je naveden v 4.1 točki teh pravil.

5.2 Nagrade ni možno zamenjati za denar oz. drugo blago.

5.3 Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

 5. ASJ d.o.o. bo skladno z veljavno zakonodajo za nagrajenca obračunalo in plačalo akontacijo dohodnine za prejeto nagrado. V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, bo organizator odvedel akontacijo dohodnine za njegovega starša oz. njegovega zakonitega zastopnika. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne koli druge stroške, vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam.

6. IZKLJUČITEV IZ NAGRADNE IGRE

6.1 V primeru kršitve navedenih pravil nagradnih iger si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. Izključene bodo osebe, ki uporabljajo nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse itd.) ali si drugače pridobijo koristi s pomočjo manipulacije (ena fizična oseba z več Facebook/IG profili).

6.2 Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre. Prav tako se za kršitev šteje sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami.

6.3 V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzame nagrada oz. se od nagrajenca zahteva nazaj že izročena nagrada. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, se lahko od njega zahteva denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

7. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

7.1 Organizator ni odgovoren za neposredno ali posredno škodo, ki izhaja iz sodelovanja v nagradni igri, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, izpade omrežja ali električne energije.

7.2 Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradnega natečaja iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrado podeli med tistimi, ki so v nagradnem natečaju sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradno igro, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča.

8. ZASEBNOST IN VAROVANJE PODATKOV UPORABNIKA

8.1 S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da je dana osebna privolitev udeleženca za zbiranje osebnih podatkov za namene izvedbe nagradne igre. ASJ d.o.o. se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varovalo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Kraj in datum objave pravil nagradne igre: Maribor, 04.12.2022

ponedeljek - Sobota

Dostava hrane na dom

― 11.00 - 20.00 ―

Obiščite nas

Mariborska cesta 102
2312 Orehova vas

Pokličite nas

Obiščite nas

Mlinska cesta 7a
2250 Ptuj

Pokličite nas